KEMBALI KE PAPARAN UTAMA

Thursday, July 14, 2011

MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJA

KANDUNGAN

Bil

Perkara

Halaman

Kandungan

1 - 3

1

Kata Alu-Aluan Pengetua, SMK Datuk Menteri.

4

2

Kata-Alu-Aluan Guru Kanan Mata Pelajaran Sains

5

3

Objektif Jabatan, Objektif Sekolah, Objektif Sekolah (Jabtan Sains)

6

4

Manual Prosedur Kerja

7

5

Aktiviti Urusan Makmal, Proses Kerja

8-11

6

Carta Aliran – Urusan Makmal

12 - 13

7

Borang Digunakan – Urusan Makmal

14

8

Fail Meja Pembantu Makmal

15

9

Carta Organisasi Sekolah

16

10

Carta Organisasi Sekolah (Kedudukan Pembantu Makmal)

17

11

Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Lain

18 - 19

12

Urusan Penyediaan Alat-Alat Untuk Keperluan Pembelajaran Murid-Murid Yang Perlu Menggunakan Makmal Bagi Menjalankan Ujikaji:

Peraturan Pentadbiran

20

Proses Kerja

21 - 22

Carta Aliran

23 - 24

Checklist

25

13

Menyediakan Senarai Pembelian Barang-Barang Yang Diperlukan Oleh Makmal:

Peraturan Pentadbiran Pembelian

26

Proses Kerja

27

Carta Aliran Kerja

28

Chekcklist

29

14

Menguruskan Penerimaan, Penyimpanan Bahan, Pelupusan Stok Serta Mengemaskini Stok Tahunan:

Peraturan Pentadbiran

30

Proses Kerja

31 - 32

Carta Aliran

33 - 34

Carta Aliran: Urusan Pelupusan Alat/Radas (Bahan Kecil)

35

Carta Aliran: Arahan Pergerakan Catatan Bahan Kimia Dan Alatan Radas Dalam Buku-Buku Stok Jabatan Sains Sekolah;

36

Checklist

37

15

Menguruskan Kebersihan dan Keceriaan Makmal:

Peraturan Pentadbiran

38

Proses Kerja

39 - 40

Carta Aliran

41

Checklist

42

16

Menyelia dan mengawasi PAR Makmal:

Peraturan Pentadbiran

43

Proses Kerja

44

Carta Aliran

45

Checklist

46

17

Membantu Guru-Guru Sains semasa Ujikaji, Mengawasi Kelas Amali Harian Dan Peperiksaan Amali:

Peraturan Pentadbiran

47

Proses Kerja

48

Carta Aliran

49

Checklist

50

18

Mengawasi Langkah-Langkah Keselamatan Dalam Makmal

Peraturan Am Dalam Makmal Dan Bilik Persediaan

51

Peraturan makmal bagi Pelajar

52 - 53

Peraturan Penggunaan bahan Kimia

54

Proses Kerja

55 - 56

Carta Aliran

57 - 60

Checklist

61

19

Senarai Undang-Undang Dan Peraturan-Peraturan Yang Diperlukan Oleh Pembantu Makmal

Undang-Undang Dan Peraturan-Peraturan Hendaklah Mengikut Buku Panduan Penyelenggaraan Makmal

62

20

Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Oleh Pembantu Makmal

63

21

Senarai Borang Yang Digunakan

64

22

Borang Pesanan Penyediaan Radas

65

23

Borang Permohonan Pembelian

66

24

Borang Sebutharga

67

25

Pesanan Sekolah

68

26

Borang-Borang Kew.PA

69-87

27

Borang-Borang Kew.PS

88-98

28

Norma Kerja Bagi Tugas-Tugas Yang Dijalankan Oleh Pembantu Makmal

99

29

Senarai Tugas Harian

100

30

Bahan Rujukan

101

31

Ucapan Penghargaan Dan Terima Kasih

102


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK MENTERI

86100 AYER HITAM, BATU PAHAT, JOHOR

Tel : 07-7581134 Faks : 07-7583032

e-mail : smkdm@tm.net.my


Assalamualaikum wbth. Bersyukur saya kehadrat Allah kerana diberi peluang mencoretkan sepatah dua kata di dalam buku ini.

Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada Jabatan Sains dan Organisasinya kerana berjaya menerbitkan buku “Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja” khusus untuk Jabatan Sains, SMK Datuk Menteri, Ayer Hitam.

Dengan adanya buku ini adalah menjadi harapan semua semoga proses P&P mata pelajaran sains akan lebih lancar dan akan memberi kefahaman yang jelas khususnya kepada guru-guru dan kakitangan makmal. Saya yakin buku ini akan menjadi panduan dan rujukan penting kepada pihak pengurusan makmal.

Sekian, semoga Allah memberkhati usaha-usaha yang ikhlas demi mewujudkan pengurusan yang cekap dan berkualiti.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Salam hormat,

(EVA BINTI ABDULLAH)

Pengetua,

SMK Datuk Menteri,

Ayer Hitam.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK MENTERI

86100 AYER HITAM, BATU PAHAT, JOHOR

Tel : 07-7581134 Faks : 07-7583032

e-mail : smkdm@tm.net.my

Assalamualaikum wbth.,

Jabatan Sains, SMK Datuk Menteri, Ayer Hitam berkeyakinan bahawa pengurusan yang cekap dan berkualiti akan melahirkan pelajar yang berilmu dan cemerlang. Untuk mencapai target itu kerjasama semua pihak perlu diwujudkan.

Terbitnya buku “Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja” (Bagi Pembantu Makmal) adalah satu langkah awal untuk melancarkan proses P&P dan kewujudannya pasti akan memberi kefahaman dan kesefahaman di dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

(NOR AFFIDA BINTI JUPRI)

Guru Kanan Mata Pelajaran Sains,

SMK Datuk Menteri,

Ayer Hitam.


OBJEKTIF JABATAN:

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi pontensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara

OBJEKTIF SEKOLAH:

Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Menteri, Ayer Hitam berusaha menjadikan setiap pelajar berkeupayaan dan berpontensi untuk maju dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini akan tercapai dengan mengintegrasikan kepakaran dan kemampuan guru-guru yang berkelayakan untuk membimbing pelajar secara professional dan mewujudkan sekolah yang mempunyai kemudahan asas yang mencukupi bagi menghasilkan pelajar berpengetahuan dan berakhlak serta dapat memberi sumbangan kepada pembangunan agama, bangsa dan negara.

OBJEKTIF SEKOLAH (MAKMAL)

Menyediakan sebuah makmal yang lengkap dan bersistematik supaya dapat digunakan sepenuhnya oleh guru dan pelajar bagi menjalankan proses Pembelajaran dan Pengajaran melalui ‘experemen’ dan meningkatkan kemahiran bagi melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan berakhlak serta dapat memberi sumbangan kepada pembangunan agama, bangsa dan negara.MANUAL PROSEDUR KERJA


AKTIVITI URUSAN MAKMAL

Proses Kerja – Urusan Makmal

Jawatan

Proses Kerja

Guru Kanan Sains

Pengetua

Pembantu Makmal

Pembantu Makmal

Pembantu Makmal

Pengetua/Guru sains

Pembantu Makmal

Pembantu Makmal

Pengetua/Guru Kanan Sains

Guru Kanan Sains/Pembantu Makmal

Pembantu Makmal

Pengetua

Guru Kanan Sains

Pembantu Makmal

Pembantu Makmal

Guru Kanan Sains

Pembantu Makmal

Pembantu Makmal

Pembantu Makmal

1. Membuat anggaran Perbelanjaan dalaman setelah mendapat peruntukan dari Jabatan Pendidikan Negeri/Kementerian Pendidikan.

2. Meluluskan anggaran perbelanjaan dalaman.

3. Berbincang dengan

Guru Kanan Sains

4. Menyenaraikan senarai

keperluan

a) Berdasarkan stok semasa

b) Senarai keperluan

peralatan daripada guru-guru perintis

matapelajaran

5. Mengisi borang pesanan

tempatan.

6. Meluluskan senarai

keperluan permintaan

untuk pembelian.

7. Membuat senarai sebut

harga.

8. Penghantaran senarai sebut harga ke syarikat-syarikat pembekal.

9. Terimaan senarai harga daripada syarikat pembekal.

10. Berbincang mengenai syarat-syarat pembelian

11. Mengisi borang pesanan pembelian.

12. Kelulusan pembelian.

13. Terima bekalandaripada syarikat-syarikat pembekal.

14. Kemasukan stok

15. Terimaan Invois dan disahkan pembelian

16. Penyerahan invois ke pejabat untuk pembayaran

.

17. Rekodkan daftar bil pembayaran.

18. Pengeluran stok kegunaan bagi kelas-kelas amali sains.

Jawatan

Proses Kerja

Guru Kanan Sains

Guru-guru

Panitia Matapelajaran

Guru-guru sains

Pembantu Makmal

PAR (Makmal)

Pembantu Makmal

PAR Makmal

Guru-guru sains

Pembantu Makmal

PAR Makmal

Pembantu Makmal

PAR

PAR

PAR

Pembantu makmal

Pembantu Makmal

PAR

Guru Kanan Sains

Pembantu Makmal

19. Mengarahkan PAT (Makmal) untuk membuat

persediaan kekemasan bilik-

bilik makmal dari masa ke

semasa.

20. Membuat persediaan kelengkapan keperluan penamatan untuk sesi kelas amali sains berdasarkn senarai borang pesanan persediaan yang diterima.

21. Menempatkan keperluan peralatan yang akan digunakan ke bilik makmal.

22. Membantu guru-guru sains ketika kelas-kelas amali sedang dijalankan sekiranya diperlukan dari masa ke semasa.

23. Mengawal langkah-langkah keselamatan dipatuhi oleh murid.

24. Menyemak jumlah bilangan terima peralatan yang telah digunakan.

25. Membasuh peralatan yang telah digunakan dan menempatkan ke tempat simpan.

26. Mengemas dan membersih persekitaran bilik makmal lantai meja murid sinki papan hitam

27. Mengemas kembali bilik makmal selepas sesi kelas amali sains.

28. Mengemaskini stok pelupusan dan hapuskira.

29. Memperbaiki aspek-aspek keceriaan bilik-bilik makmal dari masa ke semasa.

30. Mengadakan Kursus dalaman bagi kakitangan makmal sekiranya diperlukan dari masa ke semasa.

31. Lain-lain tugas yang diarahkan

Carta Aliran – Urusan Makmal

Terima pesanan guru

Membuat anggaran perbelanjaan dalaman

Mengarah PAR makmal membuat persediaan

Mengemas kembali selepas tamat kelas

Ketua Jabatan Sains

Tidak

Lengkap

Ya

Kelulusan dari pengetua.

Bincang dengan Ketua Jabatan Sains.

Buat senarai pembelian.

Isi borang pesanan.

Kelulusan pembelian oleh pengetua.

Sediakan sebutharga dan hantarkan.

Terima sebutharga.

Berbincang pembelian dengan Ketua Jabatan Sains.

Lengkap

Tidak

Ya


Kelulusan dari pengetua.

Isi borang pesanan pembelian

Terima bekalan dari pembekal

Baik/betul.

Masuk stok

Keluar stok/kemaskini dan hapuskira

Ya


Borang Digunakan untuk makmal – Urusan makmal

a) Borang Pesanan

b) Buku stokCARTA ORGANISASI SEKOLAH

Ketua Pembantu Tadbir N26

Pembantu Tadbir N17&W17

Pembantu Makmal C17

PAR N4&N1

PRA SWASTA

PN. EVA BT ABDULLAH

PENGETUA (DG54)

EN. JAHENI SIDEK

P.K.(DG48)

EN. KAMILAN DAMIRI

P.K. HEM (DG44)

TH. HJ. MUKAMAT ALIP JASNURI

P.K. KOKURIKULUM (DG48)

EN. AS AZIZ SALAM

PK PETANG (DG44)

KECERIAAN:

Bangunan

Kawasan Padang

Kantin

KEBAJIKAN:

Biasiswa

Buku Teks

Kesihatan

Disiplin

KO-KO:

Sukan

Olahraga

Kelab

Persatuan

Unit Beruniform

PERKHIDMATAN:

Lantikan

Pengesahan

Lanjutan

Percubaan

Pencen

Cuti

Prestasi

Pengisytiharan Harta

Tanggung Kerja

Pemangkuan

Naik Pangkat

Pelepasan/Perletakan

Pertukaran

Persaraan

Pendaftaran Guru

Penyata-Penyata

Pendaftaran Murid

KEWANGAN:

Terimaan

Pembelian

Pembayaran

Bayar Tunai

Panjar Wang Runcit

Audit

Payroll

Baucer Berasingan

Tuntutan-Tuntutan

Pengurusan Stor

Pelupusan/Hapus Kira

Biasiswa

KURIKULUM:

Peperiksaan

PMR

SPM

STPM

Ujian Bulanan

Penggal

Bersama

GURU PANITIA:

24 ORANG

JADUAL WAKTU:

Jadual Kelas

Jadual Ganti

GKMP BAHASA

GKMP SOSIAL

GKMP SAINS

GKMP TEK.VOKCARTA ORGANISASI SEKOLAH

(KEDUDUKAN PEMBANTU MAKMAL)

PN. EVA BT ABDULLAH

PENGETUA (DG54)

TH. HJ. MUKAMAT ALIP JASNURI

P.K. KOKURIKULUM (DG48)

EN. AS AZIZ SALAM

PK PETANG (DG44)

PN. HJH. SUKIMAH BT AZIZ

PEMBANTU AM RENDAH N1

PN. SERIKANDI BT YAACOB

PEMBANTU AM RENDAH N4

CIK EMMY RUZIANA A. RAHMAN

PEMBANTU AM RENDAH N1

EN. KHAIDZIR ALLUVA MOHD ISMAN

PEMBANTU AM RENDAH N1

PN. PARIZAH OMAR

KETUA PEM. TADBIR N26

TN.HJ. MOHAMADDILLAH B MASURI

PEMBANTU MAKMAL C17

PN. ROSMAHWATI BT MALEK

PEMBANTU MAKMAL C17

PN. HJH. JAMALIAH BT OTHMAN

PEMBANTU TADBIR 17

PN. ZAINON BT SUBANI

PEMBANTU TADBIR N17

PN. KHAMIDAH BT MD. ZIN

PEMBANTU TADBIR RENDAH N17

PN. NORAZIANTI MAIAN

PEMBANTU TADBIR RENDAH N17

PN. ROSMINAH MURI

PEMBANTU MAKMAL C17

PN. ROSLINDA BT HJ. SIRAJ

PEMBANTU MAKMAL C17

CIM SURAYA BT ISMAIL

PEMBANTU KERANI KEW. N17

PN. NOR AFFIDA BT JUPRI

GKMP SAINS (DG44)

EN. JAHENI SIDEK

P.K.(DG48)

EN. KAMILAN DAMIRI

P.K. HEM (DG44)SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN

PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN

JAWATAN -PEMBANTU MAKMAL C17

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubu8ngan

Tugas dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberi

Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

Pengetua/

Penolong Kanan

Semua perkara mengenai pembelian / perbelanjaan

Semua perkara keselamatan/ kebersihan makmal

Guru Kanan Sains:

Penyeliaan perkara berkaitan dengan stok

Penilaian Prestasi Tahunan

Guru Kanan Sains / Guru Kanan Mata Pelajaran Sains:

Menyediakan Senarai Tugas

Pembantu Tadbir N22:

Semua perkara berkaitan dengan pembayaran / cuti tahunan

1. Menyediakan alat-alat untuk keperluan pembelajaran bagi menjalankan ujikaji

2. Menyediakan senarai pembelian barang-barang yang diperlukan di makmal

3. Menguruskan penerimaan, penyimpanan bahan-bahan, memproses hapus kira dan pelupusan stok serta mengemas kini stok tahunan

4. Menguruskan kebersihan dan keceriaan makmal

5. Menyelia dan menyediakan

senarai tugas Pembantu Am Rendah dan memberi Kursus Dalam Perkhidmatan mengikut keperluan

6. Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan, mengawasi kelas-kelas amali harian dan kelas-kelas amali peperiksaan SPM dan STPM

7. Mengawasi ksselamatan dalam makmal dan memastikan pelajar-pelajar mematuhi peraturan-peraturan makmal yang disediakan

8. Tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa-ke semasa oleh Guru Kanan Sains dan Pengetua

PKPA 2/91

A.P.103 (a)

Kuasa diberi untuk membuat laporan terus kepada pegawai berkenaan

· Pembantu Am Rendah. (penyediaan alatan/bahan)

Pegawai-pegawai lain

· Penyelia Sains SPN (Penyeliaan)

· Pegawai Kesihatan (Kecederaan / Kemalangan

· Pegawai Polis Keselamatan / Kecurian

· Pegawai Bomba Kebakaran

· Pegawai JKR (air/letrik) Bekalan

· Juruteknik Letrik.

PERATURAN PENTADBIRAN, PROSES KERJA,

CARTA ALIRAN DAN CHECKLIST PEMBANTU MAKMAL

Urusan Penyediaan Alat-Alat Untuk Keperluan Pembelajaran Murid-Murid Yang Perlu Menggunakan Makmal Bagi Menjalankan Ujikaji

Peraturan Pentadbiran:

i. Borang pesanan persediaan hendaklah dikemukakan tiga hari sebelum tarikh diperlukan

ii. Persediaan keperluan perlu dibuat satu hari lebih awal dari tarikh diperlukan

iii. Keperluan perlu disediakan dengan lengkap di dalam berkeadaan baik, berfungsi serta selamat digunakan

iv. Waktu semasa keperluan perlu dikenalpasti

v. Bilangan peralatan yang telah digunakan perlu dikembalikan dengan bilangan yang mencukupi

vi. Sebarang kerosakan perlu direkodkan

Proses Kerja:

Urusan Penyediaan Alat-Alat Untuk Keperluan Pembelajaran Murid-Murid Yang Perlu Menggunakan Makmal Bagi Menjalankan Ujikaji:

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Sessi Undang-Undang Peraturan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

Sedikan borang pesanan persediaan

Terima borang pesanan persediaan daripada Guru Sains

Semak bilangan stok keperluan

Rujuk kepada Guru Sains sekiranya diperlukan

Keperluan disediakan berdasarkan borang pesanan. Tentukan waktu keperluan.

Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

Berada di dalam bilik persediaan dan bilik makmal ketika kelas amali sedang dijalankan

Semak semula bilangan peralatan yang telah digunakan dan

dikembalikan

Rekod kerosakan sekiranya ada

Bersihkan peralatan yang telah digunakan sekiranya diperlukan

Simpan peralatan ke tempat simpanan dalam keadaan bersih dan teratur

Rekod keperluan stok

Guru Sains

Carta Aliran:

Urusan Penyediaan Alat-Alat Untuk Keperluan Pembelajaran Murid-Murid Yang Perlu Menggunakan Makmal Bagi Menjalankan Ujikaji;

Sediakan Borang Pesanan Persediaan

Tempat Borang Pesanan Persediaan Di Setiap Bilik

Makmal

Terimaan Borang Pesanan Persediaan

Semak Keperluan

Maklumkan kepada guru sains sebarang kekurangan

Stok atau sebarang permasalahan yang berbangkit

Persediaan keperluan

Tentukan waktu keperluan

Tempat peralatan keperluan di Bilik Makmal mengikut waktu keperluan.

Berada di Bilik Makmal ketika kelas amali sedang dijalankan sekiranya diperlukan

Berada di bilik persediaan ketika kelas amali sedang dijalankan

Berada di Bilik Makmal 5 minit sebelum kelas amali tamat

Semak bilangan peralatan yang dikembalikan

Rekod kerosakan

Bersihkan dan susun semula untuk kelas amali berikutnya

Bersihkan dan simpan keperluan yang tidak digunakan ke tempat simpanan

CHECKLIST:

Urusan Penyediaan Alat-Alat Untuk Keperluan Pembelajaran Murid-Murid Yang Perlu Menggunakan makmal Bagi Menjalankan Ujikaji

Bil

Tindakan

Tanda ( x )

Catatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Semak Jadual Pesanan Guru yang akan menggunakan makmal pada tiap-tiap hari

Arahkan PAR (Makmal) menyiapkan keperluan dan di tempatkan ke Bilik Makmal

Semak balik apa yang di sediakan oleh PAR Makmal

Semak balik bilangan peralatan yang telah digunakan selepas tamat kelas amali sains

Pastikan sebarang kerosakan direkodkan

Pastikan peralatan yang telah digunakan dibersihkan oleh PAR Makmal dan disimpan ke tempat simpanan dalam keadaan bersih dan teratur

Rekodkan kemasukan / pengeluaran stok

Catatan:

Ketika kelas amali sains di jalankan Pembantu Makmal hendaklah berada di makmal untuk memberi bantuan kepada guru sekiranya diperlukan.

Menyediakan Senarai Pembelian Barang-Barang Yang Diperlukan Oleh Makmal:

Peraturan Pentadbiran Pembelian Barang-Barang Yang Diperlukan di Makmal;

i. Senarai pembelian hendaklah berpandukan kepada semakan stok diakhir tahun

ii. Sebut harga perlu didapati dari syarikat pembekal

iii. Perbincangan dan persetujuan perlu diperolehi dengan Guru Mata Pelajaran Sains dan Pengetua sebelum pembelian dibuat

Proses Kerja Pembelian Barang-Barang Yang Diperlukan Di Makmal

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Sessi Undang-Undang Peraturan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Senaraikan pembelian berpandukan baki terakhir semasa semakan stok dan juga senarai tambahan dari guru-guru sains

Mengisi ‘Borang Pesanan Sekolah’ dan diberi kepada Pengetua untuk diluluskan

Mengisi borang sebutharga dan poskan kepada syarikat-syarikat yang berkenaan. Tentukan waktu keperluan

Terima jawapan sebut harga. Berbincang mengenai pembelian barang-barang berdasarkan kualiti dan sebutharganya yang terendah

Mengisi ‘Borang Pesanan Kerajaan’ (BPK)

Daftar BPK ke dalam buku daftar bil.

Poskan Borang Pesanan Kerajaan

Carta Aliran Kerja Bagi Pembelian Barang-Barang Yang Perlu Direkodkan;

Membuat senarai pembelian

Mengisi Borang Pesanan Sekolah

Serahkan kepada Pengetua untuk diluluskan

Mengisi boring sebutharga dan poskan

Terima jawapan sebutharga

Berbincang dengan Pengetua, Ketua Mata pelajaran Sains, Guru Mata Pelajaran Sains untuk pembelin

Mengisi Borang Pesanan Kerajaan

Daftar Borang Pesanan Kerajaan ke dalam Buku Daftar Fail

Poskan

Checklist: Pembelian Barang Yang Diperlukan Di Makmal

Bil

Tindakan

Tanda ( x )

Catatan

1.

2.

3.

4.

5.

Semak senarai pembelian

Isi boring pesanan

Isi boring sebutharga

Isi Borang Pesanan Kerajaan

Poskan

Menguruskan Penerimaan, Penyimpanan Bahan, Pelupusan Stok Serta Mengemaskini Stok Tahunan:

Peraturan-Peraturan Pentadbiran;

1. Pastikan barang yang diterima dalam keadaan baik menepati jenama dan kuantiti dipesan

2. Alat dan bahan disimpan dengan baik dan selamat mengikut cara penyimpanan

3. Alat/Radas dan bahan yang pecah/rosak/tarikh luput direkod untuk hapuskira

4. Borang (Kew.300) hapuskita dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri sebelum 8 jun setiap tahun (8 salinan)

Proses Kerja:

Urusan Penerimaan, Penyimpanan, Pelupusan Stok Serta Mengemaskinikan Stok Tahunan;

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Sessi Undang-Undang Peraturan

1.

2.

3.

4..

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Terima borang-borang yang dipesan dari pembekal

Semak dan pastikan kuantiti jenama mengikut yang dipesan

Tandatangan Borang Penghantaran, cop dan tarikh.

Terima Invois berserta Borang Pesanan dari pembekal

Catat dan rekod dalam buku stok

Serahkan Invois berserta borang pesanan yang telah lengkap ke pejabat untuk urusan pembayaran

Menyimpan alat/radas ke dalam stor mengikut cara penyimpanannya.

Merekod pengagihan alat/radas ke Makmal-makmal

Menyemak rekod alat/radas yang pecah untuk hapuskira

Isi Borang Pelupusan

Serah kepada Ketua Mata Pelajaran Sains

Pembantu Makmal Pembantu Tadbir

Pembantu Makmal

Pembantu Makmal

Pembantu Makmal

Carta Aliran:

Urusan Penerimaan, Penyimpanan Bahan, Pelupusan Stok Serta Mengemaskinikan Stok Tahunan

Terima barang dari pembekal

Kemukakan semula kepada pembekal

Tidak Memuaskan

Ya

Tandatangan borang penghantaran

Catat/Rekod dalam Buku Stok

Semak buku rekod alat/radas yang pecah untuk hapuskira

Isi Borang Pelupusan

Serah kepada Ketua Mata Pelajaran Sains

Buat Senarai

Rekod Pengagihan alat/radas ke makmal-makmal

Simpan alat/radas ke dalam stor

Serah Invois ke Pejabat

Terima Invois

Kualiti/Kuantiti memuaskanCarta Aliran:

Urusan Pelupusan Alat/Radas (Bahan Kecil)

Mengenal pasti rekod pecah

Lembaga Pemeriksa (Sekolah)

Hantar permohonan

Ambil tindakan seperti dalam kelulusan

Tidak

Laporan maklum balas Kew 300x

Terima kelulusan

Lengkap

Ya

Buat permohonan dalam Borang Kew 300v


Carta Aliran: Arahan Pergerakan Catatan Bahan Kimia Dan Alatan Radas Dalam Buku-Buku Stok Jabatan Sains Sekolah;

BUKU INVENTORI

BUKU STOK UTAMA ALATAN RADAS

BUKU STOK UTAMA BAHAN KIMIA

BUKU STOK

MAK. KIMIA

BUKU STOK

MAK. BIO.LOGI

BUKU STOK

MAK. FIZIK

BUKU STOK

MAK. SAINS TERAS/KBSM


REKOD

ALAT / RADAS PECAH

REKOD

PEMINDAHAN/PINJAMAN

ALAT RADAS/BAHAN KIMIA

BUKU STOK

MAK. KIMIA

BUKU STOK

MAK. FIZIK

BUKU STOK

MAK. BIO.LOGI

BUKU STOK

MAK. SAINS TERAS/KBSM

Checklist: Mengurus Penerimaan, Penyimpanan Bahan, Pelupusan Stok serta Mengemaskinikan Stok Tahunan

Bil

Tindakan

Tanda ( x )

Catatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Menyemak barang-barang yang diterima

Menandatangani Borang Penghantaran

Terima Invois dan rekodkan

Menyimpan alat/radas ke dalam stor

Membuat senarai alat/radas untuk dihapuskan

Isi Borang pelupusan

Menguruskan Kebersihan dan Keceriaan Makmal:

Peraturan-Pentadbiran;

i. Bilik-bilik makmal mestilah berkeadaan bersih, kemas dan teratur

ii. Peralatan-peralatan perlu dipastikan berkeadaan bersih dan boleh digunakan

iii. Penyimpanan alat/radas ke tempat simpanan yang betul

iv. Aspek keceriaan bilik-bilik makmal dipertingkatkan dari semasa ke semasa

Proses Kerja: Urusan Kebersihan dan Keceriaan Makmal

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Sessi Undang-Undang Peraturan

1.

2.

3.

4.

5.

Membersihkan dan mengemaskan bilik makmal:

· Papan hitam dibersihkan

· Meja guru dan meja murid dilap

· Lantai makmal disapu

· Bakul sampah dikosongkan

· Sinki dibasuh

· Siling, cermin tingkap dan kipas dilap

Membasuh dan menyimpan radas-radas yang telah digunakan:

· Radas-radas kaca dan plastik direndam dan dicuci

· Mikroskop dibersihkan dari specimen dan habuk sebelum disimpan

· Barang-barang elektrik disimpan

Menggantungkan/mempamerkan carta-carta yang bersesuaian

Memasang papan petunjuk seperti:

· DILARANG MEMBUANG SAMPAH KE DALAM SINKI

· JAGALAH KEBERSIHAN MAKMAL

· GUNAKAN TONG SAMPAH

Membersihkan Taman Sains:

· Mencabut rumput dan tumbuhan yang tumbuh meliar

· Memberi makanan binatang-binatang peliharaan

· Menanam tumbuhan-tumbuhan untuk tujuan ujikaji

· Membela binatang-binatang kecil untuk tujuan ujikaji

Carta Aliran: Urusan Kebersihan dan Keceriaan Makmal;


Menjalankan kerja pengawasan kecemasan bilik makmal dari semasa ke semasa

Membasuh peralatan sains dan menyimpan ke tempat simpanan dalam keadaan teratur sekiranya tidak digunakan lagi

Mempamerkan carta-carta sains yang bersesuaian di bilik-bilik makmal

Memasang papan penunjuk tanda amaran yang bersesuaian

Menyedia kebersihan taman sains dari semasa ke semasa

Checklist: Urusan Kebersihan dan Keceriaan Makmal;

Bil

Tindakan

Tanda ( x )

Catatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pastikan kebersihan keseluruhan makmal

Radas-radas telah dibasuh dan disimpan

Pastikan carta-carta di tempat asalnya

Pastikan papan-papan petunjuk di tempat asalnya

Taman haiwan telah dibersihkan

Binatang-binatang peliharaan telah diberi makan

Menyelia Dan Mengawasi PAR Makmal:

Peraturan-Peraturan Pentadbiran;

i. Panduan dan bimbingan mesti diberikan kepada kakitangan baru makmal mengenai kerja-kerja yang berlu dibuat

ii. Peralatan dan bahan yang digunakan hendaklah dibersihkan oleh kakitangan makmal

iii. Setiap persediaan di makmal yang dilakukan oleh kakitangan makmal (PAR) hendaklah diawasi

Proses Kerja: Menyelia dan Mengawasi

(PAR) Makmal

Bil.

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Sessi Undang-Undang Peraturan

1.

2.

3.

4.

Memberi panduan dan bimbingan kepada kakitangan makmal (PAR) dan menyediakan setiap pesan yang dikehendaki oleh guru sains

Mempastikan makmal dan peralatan di makmal berkeadaan bersih dan disimpan mengikut tempat asal

Mengawasi kakitangan makmal (PAR) membuat persediaan di bilik persediaan.

Mempastikan kakitangan makmal membersihkan makmal setiap kali selepas tamat kelas

`

Carta Aliran: Menyelia Dan Mengawasi PAR Makmal

Terima pesanan dari guru

Berbincang dengan guru sains

PAR berada di makmal semasa kelas berlangsung

Tidak lengkap

Minta guru sains lengkapkan

Tidak lengkap

Minta PAR sediakan

Mengemas kembali makmal selepas tamat kelas

Ya

Lengkap?

Mengarah dan memberi panduan kepada kakitangan makmal membuat persediaan dimakmal

Lengkap

Ya


Checklist: Menyelia Dan Mengawasi PAR Makmal

Bil

Tindakan

Tanda ( x )

Catatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Menyemak jadual pesanan guru yang akan menggunakan makmal dan lain-lain keperluan yang mesti disiapkan

Mengarahkan PAR Makmal menyiapkan pesanan guru berkenaan

Membantu dan menunjuk ajar apa yang disediakan oleh PAR

Menyemak kembali apa yang disedikan oleh PAR

Mempastikan makmal bersih, peralatan dibersihkan dan disimpan ke tempat asal selepas digunakan

Menyemak kembali stok yang disimpan oleh PAR dan pastikan sebarang kerosakan direkodkan

Membantu Guru-Guru Sains semasa Ujikaji, Mengawasi Kelas Amali Harian Dan Peperiksaan Amali:

Peraturan-Peraturan Pentadbiran;

i. Pembantu Makmal mesti berada di bilik makmal sekiranya diperlukan

ii. Alat/Radas dan bahan mesti mencukupi dan berfungsi

iii. Setiap pesanan yang dibuat oleh guru disediakan, menepati kehendak ujikaji atau amali

iv. Langkah-langkah keselamatan sentiasa dipatuhi oleh murid-murid ketika amali sedang dijalankan

Proses Kerja: Membantu Guru-Guru Sains semasa Ujikaji, Mengawasi Kelas Amali Harian Dan Peperiksaan Amali;

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Ddirujuk

Sessi Undang-Undang Peraturan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Menerima arahan guru dan berada di makmal semasa ujikaji dijalankan

Mempastikan alat radas yang dikehendaki mencukupi dan berfungsi dengan baik

Membantu guru-guru sains dalam pemasangan dan pemindahan alatan sains sekiranya diperlukan

Menyediakan keperluan ‘URGENT’ (SEGERA)

Sepertimana diminta oleh guru ketika sessi amali sains.

Merekod sebarang kerosakan radas semasa ujikaji

Membantu guru menyediakan peralatan dan radas semasa peperiksaan amali mengikut arahan Kertas Penyediaan Peperiksaan.

Memastikan setiap peralatan radas yang digunakan semasa ujikaji dibersihkan dan disimpan di tempat asal.

Carta Aliran: Membantu Guru-Guru Sains semasa Ujikaji, Mengawasi Kelas Amali Harian Dan Peperiksaan Amali;

Menerima pesanan dari guru sains

Lengkap

Ya

Penyediaan alat/radas

Merekodkan sebarang kerosakan

Tidak Lengkap

Bincang dengan guru sains

Membersihkan radas dan menyimpan selepas tamat amali/ujikaji

Bantu guru semasa kelas ujikaji

Semak dan sediakan alat mengikut keperluan


Checklist: Membantu Guru-Guru Sains semasa Ujikaji, Mengawasi Kelas Amali Harian Dan Peperiksaan Amali;

Bil

Tindakan

Tanda ( x )

Catatan

1.

2.

3.

4.

Disemak pesanan guru dan tandatangani yang dikehendaki semas ujikaji

Memastikan peralatan yang dikehendaki mencukupi dan berfungsi

Membantu guru menyediakan keperluan “URGENT’ seperti diminta oleh guru.

Langkah-langkah keselamatan dipatuhi oleh murid semasa ujikaji

Mengawasi Langkah-Langkah Keselamatan Dalam Makmal

Peraturan Am Dalam Makmal Dan Bilik Persediaan

i. Tidak sesiapa pun boleh makan. Minum atau merokok dalam makmal atau bilik persediaan

ii. Tidak sesiapa pun dibenarkan masuk ke dalam makmal atau bilik persediaan tanpa urusan rasmi.

iii. Semua peralatan sains, bahan kimia dan bahan biologi hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya setelah digunakan.

iv. Kelas amali yang masih berjalan di makmal tidak boleh ditinggalkan sedemikian tanpa sebarang pengawasan.

v. Makanan dan minuman adalah dilarang simpan dalam peti sejuk di bilik persediaan untuk kegunaan persendirian

vi. Kakitangan makmal haruslah berpakaian sesuai dan kemas semasa dalam makmal dan bilik persediaan.

vii. Peralatan sains, baja kimia dan bahan biologi yang berada di dalam makmal dan bilik persediaan tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran.

viii. Langkah-langkah keselamatan makmal mesti dipatuhi semasa berada dalam makmal atau bilik persediaan.

ix. Jangan menjadi bilik persedioaan sebagai tempat rekreasi

x. Setiap kemalangan di dalam makmal mestilah dicatat di dalam Buku Kemalangan Dalam Makmal

Peraturan Makmal Bagi Pelajar;

i. Makmal dan bilik persediaan ialah kawasan larangan. Tidak sesiapa pun dibenarkan masuk tanpa kebenaran guru.

ii. Peralatan sains, bahan kimia dan bahan biologi dalam makmal tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran guru.

iii. Peralatan sains, bahan kimia atau bahan biologi hanya boleh digunakan atas arahan dan panduan guru.

iv. Semua peralatan sains, bahan kimia atau bahan biologi yang telah digunakan hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya.

v. Semua rada hendaklah dibersihkan sebelum dan selepas digunakan.

vi. Eksperimen tidak boleh dilakukan tanpa pengetahuan dan kebenaran guru.

vii. Setiap kerosakan, pecahan atau hal kemalangan perlulah dilaporkan dengan segera kepada guru ataupun kakitangan makmal.

viii. Dilarang bermainmain dengan segala peralatan dan kelengkapan di dalam makmal.

ix. Tidak dibenarkan berpindah dari tempat duduk yang dikhaskan ke tempat lain tanpa kebenaran guru.

x. Kerusi makmal hendaklah diatur dengan kemas. Keadaan dalam makmal hendaklah bersih dan kemas selepas tiap-tiap waktu makmal.

xi. Kertas tidak boleh digunakan untuk menghidupkan api penunu bunsen.

xii. Kayu mancis dan benda-benda lain yang masih berbara mesti dipadamkan sebelum dibuang ke dalam tong sampah.

xiii. Kayu mancis, kertas turas ataupun sebarang sampah dalam bentuk pepejal tidak boleh dibuang ke dalam atau pun ke bawah sinki, tetapi mesti dibuang ke dalam tonbg sampah.

xiv. Makanan dam minuman tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik makmal dan bilik perseidaan

xv. Beg pelajar tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik makmal

xvi. Air pili di dalam makmal tidak boleh diminum

xvii. Tidak dibenarkan menggunakan peti pertolongan cemas tanpa pengetahuan guru.

xviii. Langkah-langkah keselamatan mesti dipatuhi setiap masa.

Peraturan Penggunaan Bahan Kimia;

i. Lebel pada botol mestilah dibaca dengan teliti untuk mempastikan bahawa bahan kimia yang akan digunakan itu betul.

ii. Gunakan sedikit bahan kimia sahaja semasa membuat pemerhatian kerana sedikit bahan kimia adalah mencukupi untuk memberi pemerhatian yang jelas. Jangan membazirkan bahan kimia.

iii. Gunakan spatula untuk mengambil bahan kimia pepejal. Jangan menggunakan tangan.

iv. Botol yang mengandungi bahan kimia mesti ditutup semula dengan segera setelah diambil bahannya.

v. Bahan kimia biasanya adalah beracun dan mengkakis sungguhpun ia dalam larutan cair

Amaran:

Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kejadian yang tidak diingini sekiranya seorang pelajar itu tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut di atas

Proses Kerja: Mengawasi Langkah-langkah Keselamatan Dalam Makmal;

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Sessi Undang-Undang Peraturan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

Menyediakan dan mengedarkan peraturan am makmal kepada kakitangan makmal

Menyediakan peraturan makmal bagi murid-murid dan diberi kepada guru sains untuk diedarkan kepada pelajar-pelajar.

Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan menghantar untuk diservis sekali setahun.

Menyediakan ‘gebar api’ ditiap-tiap makmal

Memastikan baldi air dan baldi api sentiasa berisi

Mengadakan satu latihan kecemasan kebakaran khas untuk murid-murid di bilik makmal.

Menyediakan satu pelan gambaran tentang laluan yang patut diikuti jika berlaku kecemasan / kebakaran.

Memastikan kandungan peti pertolongan cemas sentiasa lengkap.

Meletakkan notis amaran “MERBAHAYA’ di pintu-pintu bilik stor dan bilik stor dan bilik gas.

Memberi rawatan yang mudah ke atas kecederaan kecil yang berlaku di dalam makmal.

Menyediakan buku rekod memalangan di dalam makmal.

Mempamerkan symbol-simbol bahan kimia yang merbahaya dan juga langkah-langkah keselamatan yang patut diketahui.

Menutup semua suis alat kelengkapan asas.

Carta Aliran: Mengawasi Langkah-Langkah Keselamatan Dalam Makmal


Menyediakan Pekeliling

i. Peraturan Am Makmal

ii. Peraturan Makmal bagi pelajar

Pengedaran pekeliling

i. Peraturan Am Makmal

ii. Peraturan Makmal bagi pelajar

Menyemak kelengkapan peralatan mencegah kebakaran

Merekodkan peralatan yang tidak berfungsi atau rosak

Memaklumkan kepada pihak pengetua

Mendapatkan kelulusan untuk penghantaran servis peralatan yang tidak berfungsi
Rekod pengeluaran untuk servis

Terimaan peralatan yang telah dibaiki dan semak dan tempatkan ke tempat asal

Memaklumkan kepada pihak pengetua

Semak kandungan bekalan peti pertolongan cemas

Rekod kekurangan ubat-ubatan

Laporkan kepada Guru Kanan Sains untuk kelulusan perbekalan
Proses perbekalan

Terimaan ubat-ubatan

Kemasukan/ pengeluaran stok

Lengkapkan peti pertolongan cemas

Pamerkan tanda-tanda amaran keselamatan di dalam bilik-bilik makmal

Lebelkan kod tanda keselamatan pada botol bahan-bahan kimia yang merbahaya
Merokok tambahan lawatan pengawal bagi bahan-bahan mudah terbakar

Pamerkan langkah-langkah pencegahan kawal ‘FIRST AID’

Menutup/mematikan suis bekalan keperluan asas

Checklist: Mengawal Langkah-Langkah Keselamatan Dalam Makmal

Bil

Tandakan

Tanda ( x )

Catatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Menyemak dan menyediakan peraturan am makmal

Menyemak, menyediakan dan memberi kepada guru sains peraturan makmal bagi murid

Memeriksa alat pemadam kebakaran sekali setahun

Memeriksa peti pertolongan cemas sama ada alat/ubat mencukupi atau tidak. Membuat pesanan pembelian jika terdapat kekurangan.

Latihan pencegahan kebakaran satu kali setahun

Kenyataan ‘JAGALAH KESELAMATAN ANDA’ dipamerkan di setiap makmal

Bahan kimia merbahaya/beracun disimpan di tempat berkunci.

Menyediakan buku kemalangan dalam makmal.

Bahan radioaktif disimpan di tempat selamat

Mempamerkan simbol-simbol bahaya

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN YANG DIPERLUKAN OLEH PEMBANTU MAKMAL.

Undang-Undang Dan Peraturan-Peraturan Hendaklah Mengikut Buku Panduan Penyelenggaraan Makmal

i. Kakitangan Makmal haruslah berpakaian kemas, bersih dan sesuai semasa dalam bilik penyediaan dan bilik makmal.

ii. Tidak dibenarkan merokok, makan dan minum di dalam bilik makmal dan bilik penyediaan.

iii. Peralatan sains dan bahan kimia tidak dibawa keluar dari makmal tanpa kebenaran.

iv. Kelas amali yang masih berjalan, Pembantu Makmal dan kakitangan makmal tidak dibenarkan meninggalkan kelas.

v. Pesanan guru mesti disediakan sehari sebelum kelas bermula.

vi. Pinjaman alatan/radas dari makmal mestilah direkodkan dalam buku pinjaman

vii. Sebarang kemalangan yang berlaku di makmal hendaklah dilapor dan direkod dalam buku kemalangan.

viii. Sentiasa mempastikan sebarang alat/radas yang kehabisan mesti direkodkan dan berbincang dengan Ketua Jabatan Sains sebelum membuat pembelian.

ix. Tidak sesiapapun dibenarkan masuk ke dalam makmal atau bilik persediaan sebagai tempat rekreasi.

x. Langkah-langkah keselamatan makmal mesti dipatuhi semasa bnerada dalam makmal atau bilik persediaan.

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI OLEH PEMBANTU MAKMAL

i. JK Sebutharga Peralatan Sains

ii. AJK Keselamatan Sekolah

iii. AJK Kewangan Sekolah

iv. AJK Kebajikan Sekolah.

SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN

i. Borang Permohonan Penyediaan Radas

ii. Borang Permohonan Pembelian

iii. Borang Sebutharga

iv. Borang Pesanan Tempatan

v. Borang Pesanan Kerajaan

vi. Borang Stok Penerimaan/Stok Utama

vii. Buku Rekod Pinjaman

viii. Buku Rekod Alat/Pejah

ix. Buku Rekod Kemalangan dalam makmal

x. Borang-Borang KEW.PA

xi. Borang-Borang KEW.PS

BORANG PESANAN PENYEDIAAN RADAS

TARIKH;

MASA:

TINGKATAN:

NO. RUJ. UJIKAJI:

Bil

Item

Kuantiti

Spesifikasi

Catatan

PERINGATAN:

Borang yang telah dilengkapkan hendaklah diserahkan kepada Pembantu Makmal TIGA (3) hari sebelum tarikh diperlukan

Tandatangan Guru:

T.T. Pembantu Makmal:

Tarikh Penyerahan:

Tarikh:

BORANG PERMOHONAN PEMBELIAN

Kepada,

Pengetua,

SMK Datuk Menteri

Ayer Hitam.

Tuan,

Jabatan ini ingin membeli barang-barang yang disenarai di bawah ini untuk kegunaan kami.

Bil

Intem

Kuantiti

Harga Seunit

Harga RM

Catatan

Tandatangan Pemohon:

( )

Permohonan di atas diluluskan/tindakan diluluskan

Tandatangan:

Pengetua

BORANG SEBUTHARGA

Syarikat

No. Rujukan:

Tarikh:

Tuan,

Sila hantarkan sebutharga untuk senarai alat/radas dan bahan di bawah, sebelum tarikh:________________________

Bil

Intem

Kuantiti

Spesifikasi

Harga Seunit

Catatan:

PESANAN SEKOLAH

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK MENTERI

AYER HITAM, BATU PAHAT, JOHOR.

Pengurus,

Tolong bekalkan barang-barang yang tersebut di bawah ini dengan segera:

Bil

Item

Kuantiti

Harga Seunit

Harga RM

Ringgit:

Jumlah

Untuk pembayaran yang cepat, sila hantar invois tuan bersama-sama naskah ASAL penanan ini. Naskah PENDUA adalah untuk simpanan tuan.

Untuk Keguanaan Sekolah

Pesanan Dibuat Oleh

Diluluskan oleh

Pembayaran

……………………

Peruntukan

……………………

…………………….

Pengetua

Bil. No. ...................

Voucer No...............

Cek No. ...................

A/C No. ...................

Tarikh:......................

NORMA KERJA BAGI TUGAS-TUGAS YANG DIJALANKAN OLEH PEMBANTU MAKMAL:

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mengisi Borang Pesanan Pembelian

Menerima Borang Pesanan

Merekod dan menyimpan stok

Mengeluarkan stok

Mengawasi dan membantu PAR membuat persediaan di bilik makmal

Mengawasi PAR mengemas bilik makmal

Penyemakan stok secara rawak

Mengawasi aspek-aspek keselamatan/keceriaan

Latihan dan bimbingan bagi PAR Makmal

Catatan:

Masa yang diambil ialah bagi sebuah makmal sahaja

15 minit

20 minit

55 minit

150 minit

450 minit

450 minit

15 minit

15 minit

15 minit

1 unit

SENARAI TUGAS HARIAN

Nama:

Jawatan:

Tarikh:

Bil.

Tugas Saya Hari Ini

Catatan

Bahan Rujukan:

Buku Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja (Uru san Pentaddbiran, Perkhidmatan dan Kewangan bagi Sekolah Menengah Kementerian Pelajaran Malaysia)

UCAPAN PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH

 • Pn. Eva bt. Abdullah

Pengetua, SMK Datuk Menteri, Ayer Hitam

 • Pn. Nor Affida bt Jupri

Guru Kanan Mata Pelajaran Sains,

SMK Datuk Menteri, Ayer Hitam.

 • Ketua-Ketua Panitia Sains.

 • Pn. Parizah bt Omar, Ketua Pembantu Tadbir N26

 • Hj. Mohamaddillah bin Masuri,

Pembantu Makmal, SMK Datuk Menteri, Ayer Hitam.

 • Pn. Rosmahwati bt Malek,

Pembantu Makmal, SMK Datuk Menteri, Ayer Hitam.

 • Pn. Rosminah bt Muri

Pembantu Makmal, SMK Datuk Menteri, Ayer Hitam

· Pn. Roslinda bt Hj. Siraj

Pembantu Makmal SMK Datuk Menteri, Ayer Hitam

· Guru-Guru Mata Pelajaran Sains dan

 • Semua pihak yang bersama-sama berganding bahu menerbitkan buku ini.

10 comments:

 1. assalammualaikum. bole send kan sy soft copy fail meja PM C17? ni emel sy ninie_starlight@yahoo.com

  ReplyDelete
 2. Salam.. Boleh email dekat sy softcopy pm c17.ni emel sy

  cikfyra@gmail.com

  ReplyDelete
 3. Salam.. Boleh email dekat sy softcopy pm c17.ni emel sy

  cikfyra@gmail.com

  ReplyDelete
 4. Salam. Boleh email pada saya untuk soft copy fail meja Pembantu Makmal C17. Email saya ina_man71@yahoo.com @ inahkpr@moh.gov.my.

  ReplyDelete
 5. Assalam..., mohon emelkan soft copy fail meja PEMBANTU MAKMAL C17. emel : umminajwa67@yahoo.com

  ReplyDelete
 6. Assalam..., mohon emelkan soft copy fail meja PEMBANTU MAKMAL C17. emel : umminajwa67@yahoo.com

  ReplyDelete
 7. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 8. Assalam..
  saya pun perlukan softcopy fail meja...bole x tlg emailkn juga kpd saya..terima ksh byk kpd tuan tanah....

  mohdqhabil@gmail.com

  ReplyDelete
 9. Assalam..
  saya pun perlukan softcopy fail meja...bole x tlg emailkn juga kpd saya..terima ksh byk kpd tuan tanah....

  undergamat@gmail.com

  ReplyDelete
 10. Assalam..jika boleh share softcopy fail meja ini,boleh emailkan kepada saya zarir100@gmail.com.
  terima kasih

  ReplyDelete